Đào tạo tin học

Lập trình C# nâng cao - ASP.NET

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Hoàn tất khóa học, học viên đủ khả năng:
- Mô tả được ngôn ngữ T-SQL và xây dựng được các Store Procedure, View, Trigger, Function,… trong ứng dụng Web
- Trình bày được các bước phát triển ứng dụng thương mại điện tử với ASP.NET
- Phát triển và xây dựng được các ứng dụng WEB với ASP.Net 4.0
- Triển khai và ứng dụng được các công nghệ ADO.NET, Ajax, JQuery, LINQ, và WebService… vào trong ứng dụng Web .
- Thực hiện được bảo mật ứng dụng ASP.NET
- Xây dựng được ứng dụng ASP.NET theo mô hình 2 tier
- Nâng cao tính chuyên nghiệp trong quá trình phát triển ứng dụng với Microsoft .NET

ĐỐI TƯỢNG THEO HỌC
- Lớp học được thiết kế dành cho người đã có kiến thức về lập trình
- Các đối tượng muốn đi vào hướng lập trình ứng dụng vào thực tế

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC
- Đã có kiến thức lập trình căn bản, yêu thích lập trình.

THỜI LƯỢNG - HỌC PHÍ
» Thời lượng: 72 giờ (12 tuần, tuần 3 buổi, buổi 3 giờ)
» Học Phí: 3.500.000 (Học phí đã bao gồm tài liệu)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

PHẦN 1: C# CƠ BẢN

Bài 1: Cơ bản ngôn ngữ C#
+ Giới thiệu ngôn ngữ C#
+ Môi trường lập trình
+ Biến, hằng, toán tử
+ Kiểu dữ liệu
+ Cấu trúc điều khiển(if, swicth, ...)
+ Cấu trúc lặp(for, do...while, while)
+ Hàm

Bài 2: Array - String - Exception - Collection
+ Mảng 1 chiều, 2 chiều
+ String - Regular Expression
+ Exception
+ Collection

Bài 3: Class - Object - Method
+ Khái niệm
+ Định nghĩa lớp (Class)
+ Phương thức (Method)
+ Property & Automatic Property
+ Khai báo sử dụng lớp
+ Extension Method
+ Generic class
+ DLL

PHẦN 2: HTML, CSS, JQUERY

Bài 1: HTML
+ Cấu trúc 1 trang HTML theo HMTL5
+ Các thẻ cơ bản: img, div, span, h1, meta,…
+ Chèn Flash, Youtube, Facebook, Nhạc, Yahoo Online.

Bài 2: CSS
+ Khái niệm CSS, các kiểu khai báo CSS
+ Các quy tắc định dạng trong CSS
+ Các thuộc tính phải biết trong box model, float, clear, position
+ Các thuộc tính mới trong CSS3
+ Thiết kế layout web (div + css)

Bài 3: JQuery
+ Khái niệm JavaScript, JQuery
+ Cách truy cập đối tượng trong jQuery
+ Các sự kiện trên 1 đối tượng
+ JQuery Effect: hide, show, toggle, slide, move, drag & drop
+ JQuery UI: DatePicker, Tabs, Dialog, …
PHẦN 3: LẬP TRÌNH WEB & ASP.NET

Bài 1: Tổng quan
+ Giới thiệu về ứng dụng Web
+ Giới thiệu về ASP và ASP.NET
+ Web Server IIS
+ Tạo ứng dụng web với ASP.NET
+ Khảo sát giao diện Visual Studio 2012

Bài 2: Tìm hiểu & sử dụng các Server Controls
+ Cấu trúc trang ASP.NET
+ Các event của trang ASP.NET
+ HTML Server Controls
+ ASP.NET Server Controls
+ Phân biệt PageLoad & IsPostBack
+ AutoPostBack & các Controls liên quan
+ Các Server Controls Cơ bản
+ Validation control
+ Các Server Controls nâng cao

Bài 3: Tổ chức website
+ Master Page
+ Web Navigation
+ Web User Control
+ Đối tượng Request, Response, Server

Bài 4: Chia sẽ dữ liệu
+ Session
+ Cookie
+ Application
+ Global.asax
+ Web.config

PHẦN 4: LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI ASP.NET

Bài 1: Cơ sở dữ liệu SQL Server
+ Tổng quan về CSDL quan hệ
+ Các thao tác trên SQL Server 2012
+ Thao tác INSERT, DELETE, UPDATE
+ Truy vấn dữ liệu SELECT

Bài 2: ADO.NET
+ Kiến trúc ADO.NET
+ Trình cung cấp dữ liệu của ADO.NET
+ Các namespace của ADO.NET
+ Cơ chết kết nối của ADO.NET qua Connected Layer
+ Disconnected Layer
+ Đối tượng SqlDataSource

Bài 3: Data Controls
+ LinqDataSource
+ DetailsView
+ FormView
+ Repeater
+ GridView
+ DataList
+ ListView + DataPager

Bài 4: LINQ
+ Giới thiệu LINQ
+ LINQ to Objects
+ LINQ to DataSet
+ LINQ to SQL

PHẦN 5: CÁC KỸ THUẬT KHÁC

Bài 1: Kỹ thuật Ajax
+ Giới thiệu Ajax
+ ASP.NET Ajax Server Control
+ Ajax Control Toolkit

Bài 2: Lập trình Web Service
+ Giới thiệu Web Service
+ Xây dựng ứng dụng Web Service

Bài 3: Các tiện ích khác
+ MD5
+ ReCaptcha
+ GChart
+ Gmap
+ RSS
+ Routing

PHẦN 6: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA HỌC
- Đồ án tốt nghiệp sẽ chọn 1 trong các đồ án sau:
+ Xây dựng website giới thiệu công ty, thương mại điện tử, tin tứcPHÒNG HỌC TÍN NGHỆ

- Phòng học: Máy lạnh
- Phòng máy: Máy bộ Dell Core 2 quard 2.8GHz (12MB cache), RAM 4GB, HDD 300GB, LCD 17 inch
- Network: Cáp quang 25 Mbps
- 1 học viên/1 máy PC
- Phương pháp học: Lý thuyết + Thực hành kết hợp ngay trên buổi học
- Phòng học thoáng mát, cấu hình máy tính và mạng rất mạnh.
- Được thực hành thêm miễn phí từ 13h --> 15h từ thứ 2 đến thứ 6 hằng ngày.
- Để đảm bảo chất lượng đầu ra mỗi lớp học chỉ từ 3 đến 5 học viên