Đào tạo tin học

Danh sách giáo viên Tín Nghệ


Đào Minh Triệu

Giảng viên giảng dạy Tin học Văn phòng, MySQL, MS SQLSERVER 2008/2012, Lập trình C#, Quản trị Linux, Quản trị Window server 2008/2012, ảo hóa VMware 12

Xem thông tin cá nhân


Đào Minh Phú

Giảng viên giảng dạy Lập trình C#, MS SQLSERVER 2008/2012, Tin học A-B, Soạn thảo giáo án điện tử

Xem thông tin cá nhân


Đào Thị Ngọc Hiền

Giảng viên giảng dạy Tin học A, Soạn thảo giáo án điện tử

Xem thông tin cá nhân